Problemy z nauką (na lekcjach takich jak matematyka, literatura, historia i nauki ścisłe) są często niezwiązane z samą tematyką tych zajęć. Informacje przekazywane przez nauczyciela są często niewłaściwie przetwarzane już na początkowym etapie, co oznacza, że błąd w zadaniu matematycznym może nie mieć nic wspólnego z matematyką, ale np. z trudnościami w koncentracji uwagi na dwóch źródłach informacji jednocześnie. Niezdolność do napisania eseju może również nie być związana ze słabymi umiejętnościami pisania, ale raczej z niepowodzeniem w funkcji planowania. Zjawisko to prowadzi do luk w osiągnięciach, które wciąż rosną, ponieważ źródło problemu – luki w zdolnościach uczenia się – nadal nie jest uwzględniane w standardowych programach nauczania.

Metoda Feuerstein Instrumental Enrichement (FIE) ma na celu zlikwidowanie tych luk, pomagając uczniom i uczennicom uniknąć błędów poprzez poprawę ich umiejętności poznawczych. Dzieci uczą się nowych sposobów myślenia, wykonując zadania w obszarach takich jak porównanie, klasyfikacja, analiza i synteza, orientacja w czasie i przestrzeni oraz rozumowanie hipotetyczne.

FIE promuje i wzmacnia:

Aktywną postawę wobec uczenia się
Wewnętrzną motywację
Sprawność poznawczą
Tworzenie koncepcji
Wnikliwe rozumowanie

Więcej informacji na temat metody można znaleźć także tu: FIE